Sjöbo SS Värdegrund och Vison

Sjöbo SS Värdegrund och vision

Sjöbo simsällskap vill……..

Värdegrund och vision för Sjöbo simsällskap

Ingen är för ung eller för gammal för att vara medlem i Sjöbo simsällskap. Ingen ska heller av andra skäl utestängas från föreningens verksamhet.

Sjöbo simsällskaps vision

… är att medverka till att höja den allmänna

Simkunnigheten i Sjöbo kommun med omnejd samt att vara en av de ledande simklubbarna i Skåne

Värdegrund

Sjöbo simsällskap uppgift är att erbjuda en så bred och attraktiv verksamhet inom simidrotten som möjligt. Sjöbo simsällskap skall rikta sig till alla samhällsmedborgare. Verksamheten omfattar vattenvana, simundervisning, träning och tävlingsdeltagande nationellt och internationellt, instruktörsutbildning, ledarutveckling och arrangemang.

Jämställdhet är ett honnörsord för alla medlemmar.

Såväl kvinnors som mäns erfarenheter och perspektiv ska tillvaratas på ett likvärdigt och naturligt sätt. Barnverksamheten ska styras mot färdigheter och kunskapsmål, vilka ska ge allsidighet, variation och ta fram lekens positiva inslag och betydelse. Även inom tävlingens ram har leken en plats. Tävlingsverksamheten ska innehålla aktiviteter som utvecklar barns sociala, fysiska och psykiska hälsa och ska utformas så att de blir en del av barnens utveckling av färdigheter.

Verksamheten ska i sin helhet arbeta för att barnens behov och inte den vuxnes ska vara vägledande.

I ungdomsverksamheten ska resultatmålen vara tydliga och stimulera till vilja att fortsätta utvecklas. Det är viktigt att resultatmålen relateras till varje persons förutsättningar och ambitioner. Ett viktigt mål är att verksamheten ska vara så rolig och stimulerande att de aktiva fortsätter med simidrott genom hela livet.

Vi ska verka för att…

 • simidrott för barn utmärks av allsidighet och variation, samt att den innehåller stora inslag av lek och kännetecknas av att färdigheter är viktigare än resultat
 • Stödja och uppmuntra ungdomar så att övergången från barn- till ungdomsverksamheten blir så naturlig som möjlig
 • Ledarskapet baseras på föredöme, hög kvalitet och bred kompetens
 • Kompetensutveckling i olika former prioriteras, som en förutsättning för utveckling av Simidrotten
 • Verksamheten ska vara så rolig och stimulerande att de aktiva fortsätter med simidrott genom hela livet
 • Ett nationellt kontaktskapande stimuleras

En av de viktigaste uppgifterna för Sjöbo simsällskap är att arbeta för att simkunnigheten sprids till alla medborgare i det Sjöbo kommun med omnejd. Vattenvana och simkunnighet är en livförsäkring för ung såväl som gammal. Simundervisningen är också en viktig bas för vår rekrytering. Genom lust och glädje ska barnen introduceras och behållas i verksamheten.

Sjöbo simsällskap ska kunna erbjuda flera olika verksamheter, där alla åldrar kan finna sin aktivitet oavsett ambitionsnivå.

Resultat och prestation är två viktiga begrepp inom vår idrott, som så påtagligt har tävlingen som en röd tråd i sin verksamhet. Detta får inte överskugga de sociala mål och kunskapsmål som utgör viktiga inslag i simidrotten.

Vi ska verka för att…

 • Sjöbo kommuns invånare med omnejd erbjuds en attraktiv verksamhet
 • Uppmuntra och erbjuda alla oavsett kön, ålder, bakgrund och förutsättningar, att ta del av, påverka samt besluta om simidrottens verksamhet
 • Bibehålla eller öka medlemsantalet
 • Ta större ansvar för verksamhet som bidrar till att förverkliga mål som är gemensamma för såväl simidrotten som samhället i stort
 • Säkra tillgång på plats i simanläggningarna
 • Öka graden av självfinansiering
 • Sjöbo simsällskaps trovärdighet inte ifrågasätts
 • Aktiva och ledare ska kunna erbjudas en positiv utveckling såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt
 • Sjöbo simsällskaps ledare har ambition och förmåga att förmedla kunskaper och färdigheter samt ge unga positiva förebilder
 • Barn och ungdomar ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna behov och i sin egen utvecklingstakt, och de ska därför vara delaktiga i beslut som rör verksamheten
 • Inom föreningarnas verksamhet återfinna olika former av motion, träning och tävling, anpassad efter ålder och färdighetsnivå
 • Elitidrottare ska kunna kombinera träning och studier och/eller arbete på bra sätt

UPPDATERAD: 14 APR 2016 18:37Skribent: Rickard Sjöholm
E-post: rickard.sjoholm@sjobo.nu

Fler