Drogpolicy

Tobak

Definition av tobak

Tobak innefattar både rökning och snusning. Åldersgränsen för att röka och snusa är 18 år enligt svensk lag.

Riktlinjer

Vi i Sjöbo simsällskap tillåter inte att våra barn/ungdomar använder tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet.

Ungdomar/vuxna som är över 18år bör inte röka inför minderåriga. Rökarna får inte röka i anslutning till hallarna på Färsinga lärcentrum. Vid träning, tävling eller annan föreningsverksamhet sker rökning inte inför våra barn/ungdomar.

Som tränare/instruktör är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är förebild för sina barn/ungdomar. Under föreningsaktiviteter bör man avstå från att använda tobak.

Konsekvenser

Om vi upptäcker att någon/några av våra barn/ungdomar använt tobak pratar vi med berörd person och föräldrarna kontaktas. Vid upprepade gånger stängs personen av och är välkommen tillbaka när han/hon kan följa vår policy.

Om vi skulle se någon av våra tränare/instruktörer som inte följer Sjöbo simsällskaps föreskrifter, pratar styrelsen med berörd person, är personen omyndig kontaktas även föräldrarna. Vid upprepade gånger stängs personen av och är välkommen tillbaka när han/hon kan följa vår policy.

Ansvar

Ansvaret för att detta följs är Sjöbo simsällskaps, barns/ungdomars, tränares/instruktörers, styrelse och föräldrars ansvar.

Alkohol

Definition av alkohol

Enligt svensk lag får ingen under 18 år förtära alkohol på restaurang. För att köpa alkohol på Systembolaget skall man vara 20 år enligt lag.

Riktlinjer

Vi i Sjöbo simsällskap tillåter inte våra barn/ungdomar under 18 år att dricka alkohol. För ungdomar/vuxna över 18 år gäller nolltolerans av alkohol vid träning och tävling.

Det är viktigt att som tränare/instruktör tänka på sitt ansvar och att man är en förebild. Därför är det nolltolerans av alkohol vid läger, resor och under andra aktiviteter där man har ansvar för barn/ungdomar. Det är heller inte tillåtet att förtära alkohol eller uppträda berusat med Sjöbo simsällskaps logo på.

Konsekvenser

Om vi upptäcker att någon/några av våra barn/ungdomar använt alkohol pratar vi med berörd person och föräldrarna kontaktas. Vid misstanke om problem tar klubben kontakt med sociala myndigheter.

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare har någon från styrelsen ett enskilt samtal med berörd person (för omyndig tillsammans med förälder) och erbjuder hjälp och stöd. Vid upprepade gånger av berusning stängs ledaren av från sitt ledaruppdrag.

Ansvar

Ansvaret för att detta följs är Sjöbo simsällskaps, barns/ungdomars, tränares/instruktörers, styrelse och föräldrars ansvar.

Narkotika och dopingpreparat

Definition av narkotika och dopingpreparat

Allt bruk och hantering av narkotika är förbjuden enligt svensk lag. All form av dopning är förbjuden i enlighet med idrottens regler, dessutom är hantering av vissa dopingpreparat även förbjudet enligt svensk lag.

Riktlinjer

Vi i Sjöbo simsällskap har nolltolerans när det gäller narkotika och dopingpreparat.

Konsekvenser

Om vi skulle misstänka eller upptäcker att någon/några av våra barn/ungdomar provat narkotika eller dopingpreparat har någon i styrelsen enskilt samtal med medlemmen och tar kontakt med föräldrarna om medlemmen är under 18 år. Därefter tar Sjöbo simsällskap kontakt med sociala myndigheter, polis och riksidrottsförbundets antidopinggrupp.  Utifrån dessa åtgärder bedömer vi eventuella konsekvenser för den berörda.

Ansvar

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens men även tränare/instruktörer har ett stort ansvar att detta upptäcks och uppmärksammas.  

Handlingsplan

Sjöbo simsällskaps verksamhet är uppbyggd på ideellt arbete och vi arbetar för gemenskap och kamratskap. För oss är det viktigt att våra barn/ungdomar utvecklas i sin idrott. Vårt bemötande som vuxna och tränare/instruktör är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en drogpolicy där våra regler fungerar som riktlinjer och stöd för våra medlemmar.

Med anledning av detta har styrelsen antagit följande ställningstagande och riktlinjer för tobak, alkohol, narkotika och dopingpreparat. Syftet med policyn är att höja debutåldern för alkohol samt att förebygga användandet av tobak och missbruk av narkotika och dopingpreparat.

För att få tyngd och hållbarhet i vår policy kommer vi att lyfta fram den vid årsmöten, informationsmöten (tränar/instruktörsmöte) samt för våra sponsorer och till Sjöbo kommun. Våra barn/ungdomar skall ta del av policyn muntligt och skriftligt av sina tränare/instruktörer. Dessutom skall drogpolicyn finnas på vår hemsida.